StokerKontrol 4.0

10 kw Black Star 20 143 m2 v7.043